Sign in with Google+

Novinky...

Za naše služby lze nyní platit i bezkontaktní platební kartou Visa a Mastercard .

Zjisti více...

Pálenice U ztraceného zvonu je pěstitelskou pálenicí, která v souladu s platnými zákony ČR vyrábí ovocné destiláty pro pěstitele.

 1. Pěstitelem se rozumí fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.
 2. Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpad z jeho zpracování a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.
 3. Pěstitel je oprávněn dát si vyrobit v jednom výrobním období (od 1.července běžného roku do 30.června roku bezprostředně následujícího) z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 l 100% etanolu zdaněného poloviční sazbou spotřební daně a to i v případě, že se na vypěstování podílely i osoby, které s pěstitelem tvoří domácnost.
 4. Pěstitel je povinen po předání vlastní suroviny, určené ke zpracování na ovocný destilát, nahlásit obsluze pálenice údaje potřebné k vyplnění tiskopisu „Prohlášení pěstitele“ a tento tiskopis pak vlastnoručně podepsat
 5. Ovocný destilát vyrobený v Pálenici U ztraceného zvonu nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním domácnost prodávat
 6. Obsluha Pálenice U ztraceného zvonu je oprávněna odmítnout zpracovat kvas:
  • který vůní, chutí nebo vzhledem vykazuje známky cizích příměsí, jež by mohly ovlivnit kvalitu destilátu
  • který vůní, chutí nebo vzhledem vykazuje známky chybného technologického postupu při jeho přípravě
  • který vůní, chutí nebo vzhledem vykazuje známky nestandardního průběhu kvašení
  • který je v nevhodných nádobách (obaly po hnojivech, kovové nádoby bez náležité vnitřní povrchové úpravy, atd.)
 7. Minimální množství kvasu, které lze v Pálenici U ztraceného zvonu zpracovat samostatně v jedné várce, je 50 litrů. V případě, že pěstitel požaduje zpracovat méně než 50 litrů kvasu, musí písemně souhlasit s tím, že jeho kvas bude sdružen do jedné várky s kvasem od jiného pěstitele.
 8. Nádoby, ve kterých byl kvas do pálenice dopraven, je pěstitel povinen odvézt ihned po převzetí destilátu. Provozovatel Pálenice U ztraceného zvonu nezodpovídá za pozdější ztrátu nebo záměnu nádob od kvasů.
 9. Destilát je pěstitel oprávněn odebrat až po zaplacení:
  • poplatku za pálení
  • spotřební daně.

Sazba spotřební daně a všech poplatků je v pálenici zveřejněna.

 1. V případě, že pěstitel odmítne zaplatit spotřební daň nebo některý z výše zmíněných poplatků, bude jeho destilát převzat do vázané zásoby a pěstiteli bude po odečtení nezaplacených položek vyplacena za kvas náhrada ve výši platné tržní ceny příslušného druhu ovoce nestandardní jakosti. Do vázané zásoby bude převzat i destilát, který pěstitel neodebral, ačkoli zaplatil spotřební daň i ostatní poplatky. Stejně se bude postupovat i u destilátu, který si pěstitel neodebere do konce výrobní sezony.
 2. Pěstitelé i jejich doprovod, kteří jsou přítomni při destilaci, se mohou zdržovat pouze ve vyhrazeném prostoru. Nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení. Nesmějí zasahovat do technologického postupu destilace nebo provoz v provozovně jakýmkoli způsobem narušovat. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech pálenice je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.
 3. Ochutnávání vlastního vyrobeného destilátu je přípustné pouze v nejmenší míře nutné pro smyslové hodnocení kvality destilátu.
 4. Pěstitelé jsou povinni dodat si nádoby na vyrobený destilát. V případě, že tak neučiní, je obsluha pálenice oprávněna uskladnit vyrobený destilát do nádob dle svého uvážení. K ceně bude připočítána cena těchto nádob dle ceníku dostupného v pálenici.
 5. Kvalitu, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství vyrobeného destilátu do nádob je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady hlásit ihned. Reklamace se vyřizují na místě ihned. Po odvozu destilátu z provozovny již nelze reklamace uplatnit.
 6. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Vzorky destilátu (0,02 l) odebraných kontrolním lihovým měřidlem jsou majetkem provozovatele Pálenice U ztraceného zvonu.
 8. Pěstitel je povinen podepsat pokladní doklady.
 9. Provozovatel Pálenice U ztraceného zvonu je povinen pěstiteli vydat pokladní doklad.

O ztraceném zvonu

Na nedalekém hradě Tepenci se nacházel zvon, vyrobený celý ze zlata. Jednou hrad oblehla nepřátelská vojska a obránci raději vzácný zvon zasypali do studně.

 Pokračuj...

Dobrý kvas

Ovoce

Důležité informace jak správně založit kvas.

Pokračuj...Starost o pálenku

Destilát

Jak se správně postarat o již vypálený destilát

Pokračuj...

Vhodné ovoce

Modern Design

Né každé ovoce je vhodné ke kvašení.

Pokračuj...

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com